Select Page

Misioni i AKE

Misioni ynë është të krijojmë kushte të favorshme për një konkurrencë efektive dhe të qëndrueshme në tregun e komunikimeve elektronike për t'i shërbyer interesave të shfrytëzuesve, të ekonomisë dhe të industrisë së komunikimit, me anë të zbatimit efektiv, transparent, të përshtatshëm dhe proaktiv të veglave rregullatore.