Select Page

Misioni i AKE

Нашата мисија е да создадеме поволни услови за ефективна и одржлива конкуренција на пазарот на електронските комуникации за да им служи на интересите на корисниците, стопанството и индустријата за комуникации, преку ефективна, транспарентна, соодветна и проактивна примена на регулаторните алатки.