Select Page

Të nderuar,

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа во врска со намерата за спроведување постапка на јавен тендер со јавно наддавање за издавање на две одобренија за користење на радиофреквенции во фреквенцискиот опсег 2100.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа најдоцна до 15/10/2019 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на намерата за спроведување постапка на јавен тендер со јавно наддавање за издавање на две одобренија за користење на радиофреквенции во фреквенцискиот опсег 2100
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Shkup
или на e-mail адресата: contact@aec.mk

Намера за спроведување постапка на јавен тендер со јавно наддавање за издавање на две одобренија за користење на радиофреквенции во фреквенцискиот опсег 2100

Резултати и став по јавната расправа за намерата за спроведување постапка на јавен тендер со јавно наддавање за издавање на две одобренија за користење на радиофреквенции во фреквенцискиот опсег 2100

Одговор на коментари по намерата за спроведување постапка на јавен тендер со јавно наддавање за издавање на две одобренија за користење на радиофреквенции во фреквенцискиот опсег 2100

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ВИСИНА НА ЕДНОКРАТНИОТ НАДОМЕСТОК И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ПЛАЌАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ 1965-1980/2155-2170 MHZ, 1930-1935/2120-2125 MHZ И 1945-1950/2135-2140 MHZДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/09/2019
Крај на јавна расправа: 15/10/2019
Адреса за достава на коментари и мислења: Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mk