Select Page
Во врска со објавената Јавна расправа на ден 05.11.2014 година за Нацрт Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации, во прилог ги објавуваме доставените коментари и ставот на АЕК во однос на нив.

Збирни коментари на Правилникот за општи услови
Заеднички коментари на Правилникот за општи услови