Select Page

Rregullore për ndërveprueshmërinë e pajisjeve televizive dixhitale
Коментари и одговори на коментарите по нацрт Правилникот за интероперабилност на дигиталана телевизиска опрема (приемник за ДВБ-Т)

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 03/09/2014
Службен весник: 140/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дигитална телевизиска опрема интероперабилност правилник рф спектар