Select Page

Rregullore për mënyrën e ndërtimit të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe të pajisjeve shoqëruese
Коментари и одговори по коментари на Предлог Правилник за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства објавен на јавна расправа

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/07/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: изградба јавни електронски комуникациски мрежи правилник телекомуникации