Select Page

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги кои се обезбедуваат преку јавна радиокомуникациска мрежа

Одговори на коментарите по јавната расправа за Правилникот за мерење на параметрите за квалитетСлужбен весник: бр.220 од 19.10.2023
Важечки пропис: 1