Select Page

Rregullore për përmbajtjen dhe formën e njoftimit, dokumentacionin e kërkuar dhe çertifikatën e regjistrimit
Образец за нотификација

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 18/09/2014
Службен весник: 138/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: нотификација правилник телекомуникации