Select Page

Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема и Програма за полагање на радиоаматерски испит.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 26.09.2014 до 26.10.2014 на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike 
Sektori për radiokomunikime 
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Shkup

или на e-mail адресите:
jonce.grozdanoski@aec.mk
radka.sekutkovska@aec.mk


Предлог Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема
Programi për dhënien e provimit radioamatorДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 26/09/2014
Крај на јавна расправа: 26/10/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:
Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: jonce.grozdanoski@aec.mk и radka.sekutkovska@aec.mk