Select Page
Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 01.10.2014 до 01.11.2014 на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Sektori për radiokomunikime
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Shkup
 
или на e-mail адресите:

Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 01/10/2014
Крај на јавна расправа: 01/11/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: jonce.grozdanoski@aec.mk и radka.sekutkovska@aec.mk