Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 06.11.2019 до 06.12.2019 година на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Kej Димитар Влахов бр. 21,  1000 Скопје

или на e-mail адресата: contact@aec.mk

Предлог Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година
Предлог Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 годинаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/11/2019
Крај на јавна расправа: 06/12/2019
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации, Kej Димитар Влахов бр. 21,  1000 Скопје