Select Page

Корегиран извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2022 година 4/4/ 2023 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазарИнформации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија во третиот...

BU LRIC rrjeti mobil

Финален документ за ажурирање на BU LRIC+ моделот за пресметка на големопродажните цени за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи 12/11/2013 Објавено во: СоопштенијаФинален Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни...

RREGULLIMI I ÇMIMEVE TË SHITJES ME PAKICË

Методологија за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренција Отпочнување на процес за развој на методологија за регулирање на малопродажни цени Документи Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна...

Пазари 3, 9 и 10

{tab=Известување} Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2011 година отпочна со Aнализа на релевантните пазари 3, 9 и 10 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантни пазари бр. 02-5015/1 од 23.09.2010 година. Пазар 3...

Пазари 3, 9 и 10

{tab=Известување} Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2011 година отпочна со Aнализа на релевантните пазари 3, 9 и 10 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантни пазари бр. 02-5015/1 од 23.09.2010 година. Пазар 3...

Анализа на релевантен пазар: завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

{tab=Известување} Агенцијата за електронски комуникации отпочна со анализа на пазарот за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи (големопродажен пазар). Анализата е со цел утврдување на релевантниот производ, услуга, географскиот пазар каде...