Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за шеста анализа на големопродажниот пазар за завршување на повик во јавна мобилна електронска комуникациска мрежа и Одлуката со која МТЕЛ ДООЕЛ Скопје се определува за операторот со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар.

Финален документ за анализа на релевантен пазар за завршување на повик во мобилна телефонија

Одлука за определување на МТЕЛ за оператор со значителна пазарна моќВажечки пропис: 1