Select Page
Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC
, вклучително и ставот на АЕК по доставените коментари и мислења од заинтересираните страни.
Финален извештај за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална DTT платформа
Објава на финален документ