Select Page

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација од 22.02.2011 година.

icon Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф (422.57 kB 2011-03-07)

icon Изјава за законски застапник (21.5 kB)

{faq}РФ Спектар 2{/faq}