Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 година“
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 г