Select Page

Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за третиот квартал од 2019 година