Select Page
Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно реализиран сообраќај и удел во приходи (малопродажно ниво) во мобилна телефонија.

20150601_Izveshtaj_za_razvoj_na_pazarot_za_Q4_2014_godina.pdf