Select Page

Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во првиот квартал од 2013 година


Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во првиот квартал од 2013 година во PDF формат
Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во првиот квартал од 2013 година во DOCX формат