Select Page

Агенцијата за електронски комуникации објавува “Корегиран извештај за развој на пазрот за електронски комуникации во првиот квартал од 2017 год.” по доставени корегирани податоци од страна на еден од активните оператори кои ги нудат своите услуги на територија на Р. Македонија.

Корекцијата на извештајот е направена во точка бр.8 Пакети на услуги.
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2017 година