Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење , цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги “

icon 20120723_Измена на Правилник за општи услови (76.33 kB 2012-07-23)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 24.08.2012 на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

и во електронски облик на следниве емаил адреси: igor.angelovski@aec.mk, liljana.denkovska@aec.mk