Select Page

Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 61 став 1 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, и 83/2010) и точка 2.18 од Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија, а врз основа на добиено барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенциски блок од 40 MHz во радиофреквенцискиот опсег 3410-3600 MHz, објавува

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во опсег 3410-3600 Mhz

 

icon 20110812_Јавен повик за доставување на барања за користење на радиофреквенции во опсег 3410-3600 MHz