Select Page

Врз основа  на Одлуката за за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz ,  број 02-2954/1 од 07.08.2012 година, Агенцијата за електронски комуникации, објавува ЈАВЕН ТЕНДЕР  БР. 02-2954/2
Предмет на јавниот тендер е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz. за 2 (два) мултиплекса за изградба на дигитален терестријален систем за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите кои од Советот за радиодифузија имаат добиено дозвола за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс на државно ниво ( територија на Република Македонија)  и на регионално ниво (во зона на распределба-алотмент зона).


Јавен тендер за DVB-T
Тендерска документација за Јавен тендер за радиофреквенции од опсегот 470-790 MHz
Tender Documentation DVB-T RF spectrum 470-790 MHz EN


Поврзани вести:

More posts: 470790 MHz DVBT дигитален терестријален систем изградба јавен тендер мултиплекси одобрение опсег радиофреквенции рф спектар