Select Page

Врз основа  на Одлуката за за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz ,  број 02-3356/1 од 20.09.2012 година, Агенцијата за електронски комуникации, објавува ЈАВЕН ТЕНДЕР  БР. 02-3356/2
Предмет на јавниот тендер е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег  811-821/852-862 MHz  со ширина на блок 2х10 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија.


Објава за јавен тендер за LTE
Одлука за јавен тендер LTE
Тендерска документација за LTE јавен тендер


Поврзани вести:

More posts: 023356/2 811821 MHz 852862 MHz јавен тендер одобрение опсег радиофреквенции рф спектар