Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19 и 153/19), отвора јавна расправа по следните нацрт анализи:

  • Анализа на големопродажен пазар за пристап и започнување нa услуги во јавни мобилни електронски комуникациски мрежи, и
  • Анализа на големопродажен пазар за услуги за завршување на повик во јавна мобилна комуникациска мрежа

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 24.02.2020 година на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје, или по електронски пат на следниве адреси:

Нацрт документ за анализа на големопродажен пазар за услуги за завршување на повик во јавна мобилна комуникациска мрежа

Нацрт документ за трета анализа на пазар“пазар 11-  Пристап и започнување нa услуги во јавни мобилни електронски комуникациски мрежи“Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 22/01/2020
Крај на јавна расправа: 24/02/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје