Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по

Предлог – Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година

Предлог – Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година

Измени во тек на јавна расправа

Коментари

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 06.11.2023 до 06.12.2023 година на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Годишната програма за работа и финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година.
Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/11/2023
Крај на јавна расправа: 06/12/2023
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следнава електронска пошта: contact@aec.mk