Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по

Предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 21.07.2022 до 22.08.2022 година до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година.
Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mk

Прилог:

Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2021 година

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година – ребаланс



Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 21/07/2022
Крај на јавна расправа: 22/08/2022
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk