Select Page

Врз основа  на Одлуката за за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz ,  број 02-2950/1 од 06.08.2012 година, Агенцијата за електронски комуникации, објавува ЈАВЕН ТЕНДЕР СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ БР. 02-2950/2
Предмет на јавниот тендер со јавно наддавање е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег  811-821/852-862 MHz  со ширина на блок 2х10 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија.

Документација достапна на македонски и англиски јазик.


Shpallje e Tenderit Publik për radiofrekuencat me brez prej 811-821 dhe 852-862 MHz
Тендерска документација за Јавен тендер за радиофреквенции од опсегот 811-821 и 852-862 MHz
Announcment for Public Tender for 811-821 and 852-862 MHz radiofrequencies
Tender Documentation for Public Tender for 811-821 and 852-862 MHz radiofrequencies


Поврзани вести:

More posts: 022950/2 811821 MHz 852862 MHz јавен тендер радиофреквенции рф спектар