Select Page

За најповолен понудувач за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1720-1730 MHz/1815-1825 MHz , за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија се избира: Друштвото за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје


Одлука за избор на најповолен понудувач – ВИП


Поврзани вести:

More posts: 17201730 MHz 18151825 MHz избор најповолен одлука одобрение опсег понудувач радиофреквенции рф спектар