Select Page

План за намена на радиофреквенции во РМ
Табела за намена на радиофреквенции во РМ

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 13/10/2011
Важечки пропис: 2