Select Page

Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 13/10/2015
Службен весник: 176/2015
Важечки пропис: 1