Select Page

Правилник за измена и дополнување на Правилник за контрола и мерење параметри за квалитет на услуга за интернет пристап преку јавни фиксни електронски комуникациски мрежи Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 18/09/2023
Службен весник: бр.197 од 21.09.2023 година
Важечки пропис: 1