Select Page

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 27/10/2015
Службен весник: 193/2015
Важечки пропис: 1