Select Page

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 11/05/2016
Службен весник: 95/2016
Важечки пропис: 1