Select Page


Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви

Барање за доделување на боеви и серии на броевиДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 04/11/2016
Службен весник: 205/2016
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации телекомуникации нумерација телекомуникации преносливост на броеви