Select Page

Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот
Коментари и одговори на коментари за Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 27/10/2014
Службен весник: 161/14
Важечки пропис: 1