Select Page

Правилник за обезбедување на услуга за изнајмување на големо на претплатнички линии

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 05/12/2008
Важечки пропис: 1