Select Page

Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга и Коментари и одговор на коментарите по јавната расправа
Rregullore për sigurimin e shërbimeve të mbuluara nga shërbimi universal
Коментари и одговор на коментарите по јавната расправа по Предлог-Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга и Анализата на брзината на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернетДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 12/12/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: правилник телекомуникации телекомуникации универзална услуга универзална услуга