Select Page

Rregullore për qasje dhe shfrytëzim të pajisjeve specifike të rrjetit
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пристап и користење на спец.мрежни средства

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 27/07/2005
Службен весник: 64-05 112-08
Важечки пропис: 2