Select Page

Агенцијата за електронски комуникации на 26.03.2018 на својата веб страна објави јавна расправа по Предлогот за измена на Правилникот за радиофреквенции кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции. Бидејќи не се пристигнати забелешки во предвидениот рок, Агенцијата го донесе и објави правилникот во Службен Весник број 88 од 15.05.2018 година.
Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенцииДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 02/05/2018
Службен весник: 88 од 15.05.2018 година
Важечки пропис: 1