Select Page

Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 19/02/2016
Службен весник: 77/2016
Важечки пропис: 1