Select Page

Секторот, согласно Законот за електронски комуникации, ги извршува задачите за кои е надлежна Агенцијата во делот што се однесува на контролата на радиокомуникациите и во делот на надзорот над спроведувањето на Законот и подзаконските акти.


Контролата на радиокомуникациите се врши по пата на прием на емисии на радиостаници (радиомониторинг) од фииксни радиомониторинг станици (Контролно мерни центри – КМЦ) со посада во Скопје, Битола и Штип, далечински управувани радиомониторинг станици без посада и од мобилни радиомониторинг станици. Со цел да се обезбеди рационално и законско користење на радиофреквенцискиот спектар Секторот врши радиомониторинг поради:

 • hulumtimit dhe zgjidhjes së ndërhyrjeve në radiokomunikim;
 • kontrollimit të kushteve teknike dhe të shfrytëzimit në të cilat funksionojnë radiostacionet me Miratim për përdorimin e radiofrekuencave;
 • zbulimit të radiostacioneve që funksionojnë pa Miratim për të përdorur radiofrekuencat;
 • përcaktimit të ngarkesës së spektrit të radiofrekuencës me emisione të radiostacioneve nga Republika e Maqedonisë dhe nga vendet fqinje dhe vendet e tjera;

Инспекцискиот надзор за спроведувањето на Законот и подзаконските акти се врши преку инспектори за електронски комуникации од Контролно мерните центри Скопје, Битола и Штип. Инспекцискиот надзор се врши поради:

 • преземање на мерки за решавање на пречки во радиокомуникациите;
 • прекинување на емисии на радиостаници кои работат без Одобрение за користење на радиофреквенции;
 • проверка на усогласеноста на параметрите на легалните радиостаници со параметрите дадени во Одобрението за користење на радиофреквенции;
 • преземање на мерки кон оператори на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги  кои работат без нотификација;
 • проверка на нотифицирани оператори на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги во однос условите од нотификацијата ;
 • решавање на приговори од корисници на електронски комуникациски услуги;

Во случај на утврдена неправилност при вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите за електронски комуникации постапуваат во согласност со овластувањата кои им се дадени во Законот.

Kontaktoni me Sektorin për kontrollim dhe monitorim të radiofrekuencave

 • Петар Иваноски
  Раководител на Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
  petar.ivanoski@aec.mk
  тел. 047 207063, моб. 075 38 38 09

{faq}КМЦ Скопје Битола Штип{/faq}