Select Page

Rregullore për formën dhe përmbajtjen dhe dokumentacionin e nevojshëm që dorëzohet me kërkesën për dhënien e miratimit për përdorimin e radiofrekuencave

Правилник за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции.pdf Прилог 1 – Фиксна служба Прилог 2 – Копнена мобилна служба Прилог 3 – Радиодифузна служба Прилог 4 – Сателитска служба Прилог 5 – Аматерска служба Прилог 6 –...