Select Page

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën e llogaritjes së kompensimit vjetore për përdorimin e radiofrekuencave

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции Одговори на коментари по јавна расправа за Предлог Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на...

Rregullore për mënyrën e dhënies së provimit radioamator, klasat radioamatore, parametrat teknikë dhe kushtet e tjera për përdorimin e stacioneve dhe pajisjeve radioamatore

Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема Поврзани тагови: правилник, радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, радиоаматерски станици, рф...