Select Page

Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги


Поврзани вести:

More posts: извештаи за анализа на пазар упатство