Select Page

Invitation for public hearing

Dear all, Agency for electronic communications (AEC) publishes „Draft Report for Methodology for cost based model for broadcasting free to air services on the DTT platform and associated WACC“.The methodology was developed in cooperation with „Analysis Mason Ltd”-...

Покана за јавна расправа

Почитувани,Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа: „Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку...

Jавна расправа по предлог за Јавна расправа по Измена и дополнување на Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Измена и дополнување на Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга.Јавната расправа ќе трае до 12.02.2016 година до крај на работното време. Се покануваат сите...

Jавна расправа по предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе трае до 19.12.2015 година до крај на работното време....

Јавна расправа по Предлог обрасци за квартални извештаи и Предлог упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивно објавување.

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, отвора јавна расправа по: Предлог Обрасци за квартални извештаи, Предлог Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивно објавување, Прилог...

Јавна расправа по Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации започнува јавна расправа по Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии. Јавната расправа ќе трае заклучно со 06.11.2015 год до крај на работно време. Се повикуваат сите...