Select Page

На 29 декември 2020 година Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи електронски (online) Јавен состанок за 2020 година со почеток во 10:45 часот.

Покана за присуство

Агенда

Во прилог се презентациите:

Активности на АЕК за воведување на 5G

Параметри за квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги кои се обезбедуваат преку радиокомуникациска мрежа