Select Page

Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи
Финален документ за анализа на пазар 16
Финален документ за трета анализа на пазар 12 – завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи
Решение Т-Мобиле, Оне
Решение ВИП
20180115 Финален документ за четврта анализа на пазар 12 – завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи
Решение за наметнување на регулаторни обврски за завршување на повик за Македонски Телеком
Решение за наметнување на регулаторни обврски за завршување на повик за Оне.Вип
Решение за наметнување на регулаторни обврски за завршување на повик за Лајкамобајл

Финален документ за анализа на големопродажен пазар за услуги за завршување на повик во јавна мобилна комуникациска мрежа

Одлука за обврски ТДР Роби