Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека отпочнува со процесот на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC. Проектот ќе биде изработен во соработка со Analysys Mason Ltd., со седиште на ул:„Via Pietro Verri” n.6, Milano, Italy врз основа на склучен договор за јавна набавка на консултантски услуги.