Select Page

Извештајот е повторно објавен со направени измени во сегментот за мобилна телефонија по доставена корекција од страна на еден од мобилните оператори.

Корегиран извештај за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2020 година.