Select Page

Pravilnik_RTTE.pdf

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 22/12/2010
Службен весник: 170-10
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: опрема правилник радио рф спектар радио опрема телекомуникациска терминална